PRIVACYVERKLARING WWW.ESSILOR.NL

Laatste wijziging 27-07-2018

Met deze privacyverklaring willen wij, Essilor Nederland B.V. (Hierna: Essilor), u informeren welke persoonsgegevens wij van u verzamelen als u onze website bezoekt of onze diensten gebruikt, waarom wij die verzamelen en wat we ermee doen. Met uw persoonsgegevens bedoelen wij alle informatie die op u betrekking heeft. Dit zijn vooral uw naam en uw contactgegevens, zoals uw woonadres, uw telefoonnummer en uw e-mailadres.

Wij verzoeken u deze privacyverklaring goed door te lezen. Het is heel belangrijk dat u precies begrijpt hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en uw privacy beschermen. Met vragen over ons gebruik van uw persoonsgegevens kunt u natuurlijk contact met ons opnemen.

Onze contactgegevens zijn: Marconistraat 9, 6902 PC Zevenaar,

Heeft u vragen of opmerkingen? Dan kunt u deze sturen naar Geert Vanden Eede via privacy@essilor.nl.

WELKE PERSOONSGEGEVENS WIJ VERZAMELEN

Gegevens die wij verzamelen als u onze website bezoekt

Als u op onze website komt, zullen wij automatisch bepaalde gegevens van u verzamelen en opslaan in onze serverlogs en in cookies; cookies zijn kleine bestanden die wij naar uw computer sturen als u onze website bezoekt.

Met deze gegevens kunnen wij u niet rechtstreeks identificeren. Het zijn gegevens over wat u op onze website doet, zoals de pagina's waarop u hebt gekeken, de datum en het tijdstip waarop u dat deed, uw zoekopdrachten, informatie over uw apparatuur (hardwaremodel, versie besturingssysteem, unieke apparaatidentificatie, internetprotocoladres, hardware-instellingen, type browser, browsertaal), datum en tijdstip van uw verzoek en de doorverwijzings-URL.

Als u onze website alleen wilt bekijken, hoeft u ons geen persoonsgegevens te verstrekken. Dit houdt in dat u cookies kunt weigeren door middel van de instellingen van uw internetbrowser (voor meer informatie verwijzen wij u naar de 'help'-functie van uw browser). Als u cookies weigert, is dat waarschijnlijk van invloed op het navigeren op onze website, in die zin dat bepaalde gedeelten dan niet voor u toegankelijk zijn.

Gegevens die wij verzamelen als u zich inschrijft of producten bestelt

Voor bepaalde op onze website aangeboden diensten, moet u zich inschrijven. Als u deze diensten wilt gebruiken, zullen wij u vragen ons persoonsgegevens te verstrekken. Verstrek ons in dat geval s.v.p. volledige en juiste gegevens en laat het ons ook weten als uw gegevens moeten worden bijgewerkt. Als u ons onvolledige of onjuiste gegevens verstrekt, of als u het ons niet laat weten als uw gegevens moeten worden bijgewerkt, zijn wij misschien niet in staat u de gevraagde diensten te verlenen.

Wij verzamelen de volgende categorieën persoonsgegevens van u:

 • Identificatiegegevens, waaronder uw naam, achternaam, (mobiele) telefoonnummer, geslacht, e-mailadres, adres, geboortedatum, inlognaam en wachtwoord . Hieronder vallen ook details van eventuele aankopen die u bij ons heeft gedaan (inclusief de parameters die u hebt ingevoerd voor oogheelkundige producten en eventuele voorschriften die u heeft ingevoerd of naar ons heeft gemaild).
 • E-mailvoorkeuren, of zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief.
 • Medische gegevens, informatie over de oogsterkte die met toestemming van de consument aan de opticien is gedeeld met ons. In de meeste gevallen zullen deze gegevens voor ons echter niet te herleiden zijn tot een individu.
 • IT-gegevens, waaronder gegevens over wat u op onze website doet, zoals de pagina's waarop u hebt gekeken, de datum en het tijdstip waarop u dat deed, uw zoekopdrachten, informatie over uw apparatuur (hardwaremodel, versie besturingssysteem, unieke apparaatidentificatie, internetprotocoladres, hardware-instellingen, type browser, browsertaal), datum en tijdstip van uw verzoek en de doorverwijzings-URL. We kunnen ook interacties registreren zoals muisklikken en navigatie om de klantervaring te verbeteren.

HOE WIJ DE VERZAMELDE PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN

Wij gebruiken uw persoonsgegevens enkel binnen de in de wet- en regelgeving toegestane grenzen. Soms zullen wij uw persoonsgegevens gebruiken omdat de wet- en regelgeving ons daartoe verplicht. In elk geval zullen we niet enkel op grond van geautomatiseerde verwerking automatische besluiten nemen waaraan voor u rechtsgevolgen kunnen zijn verbonden of die u op vergelijkbare wijze wezenlijk kunnen treffen.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om onze dienstverlening goed uit te kunnen voeren, bijvoorbeeld om contact met u op te kunnen nemen of om onze producten zorgvuldig en juist te kunnen ontwikkelen en leveren;
 • Om retouren correct te kunnen verwerken;
 • Om uw account te kunnen onderhouden;
 • Om wettelijke of internationale verplichtingen na te komen;
 • Om de gebruiksvriendelijkheid van onze websites te verbeteren;
 • Voor interne (kwaliteits)analyses en productontwikkeling. Hiermee kunnen we onze producten en dienstverlening naar u verbeteren;
 • Voor het verwerken van statistische gegevens;
 • Marketingdoeleinden: om communicatie over onze producten en diensten en daarmee samenhangende onderwerpen via verschillende (digitale) communicatiekanalen zo relevant en persoonlijk mogelijk te maken. Om dat mogelijk te maken, koppelt, combineert en analyseert Essilor beschikbare (persoons)gegevens (zoals in deze privacyverklaring benoemd) om zo de meest relevante doelgroepen en segmenten, inhoud, informatie, momenten en kanalen te bepalen, op elkaar af te stemmen en het aantal contactmomenten met u te beperken. Dit gebeurt in bepaalde gevallen volledig geautomatiseerd.

Alle communicatiekanalen die Essilor gebruikt vallen onder deze privacyverklaring. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

GRONDSLAGEN GERECHTVAARDIGDE BELANGEN

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van de volgende grondslagen uit artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

 1. Toestemming
 2. Uitvoering van een overeenkomst met jou
 3. Wettelijke verplichting
 4. Gerechtvaardigd belang van Essilor

Gerechtvaardigde belangen zijn onder andere: marketing, reclame, beveiliging, (misdaad)preventie, IT-beheer, onderzoek en analyse naar eigen producten of diensten, bedrijfshuishouding, juridische zaken, intern beheer.

HOE LANG WIJ DE VERZAMELDE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

De bewaartermijnen voor uw persoonsgegevens zijn afhankelijk van het doel waarvoor wij deze verzamelde gegevens verwerken. Het is niet mogelijk de verschillende bewaartermijnen overzichtelijk in deze verklaring te noemen, maar we willen u laten weten dat we uw persoonsgegevens slechts zullen bewaren voor zolang dit noodzakelijk is voor het desbetreffende doel; dit noodzakelijk is om onze contractuele relatie met u uit te voeren;  u ermee hebt ingestemd; en/of dit vereist is op grond van wettelijke bewaartermijnen.

WELKE PERSOONSGEGEVENS WIJ DELEN

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan andere partijen zonder uw voorafgaande toestemming. Uitzonderingen hierop zijn als het noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening en/of overeenkomst die wij met u hebben of wij op basis van de wet hiertoe verplicht zijn. Voor de uitvoering van onze dienstverlening schakelen wij in sommige gevallen andere entiteiten en/of dienstverleners in waarbij het mogelijk is dat de leverancier ook toegang heeft tot uw persoonsgegevens. Deze partijen verwerken uw persoonsgegevens alleen op de manier zoals Essilor hun voorschrijft en is opgenomen in een contract.

ESSILOR EN ANDERE WEBSITES

Op deze website treft u een aantal links aan naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op die andere websites. Andere websites van Essilor of van derden waarvan een link op deze website is geplaatst hebben mogelijk een ander privacybeleid. Zorg er daarom voor dat u altijd de voorwaarden leest op de website waarnaar u doorklikt zodat u weet welke informatie die website verzamelt en waarvoor zij die informatie gebruikt.

COOKIEVERKLARING

Essilor maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Cookies zorgen bijvoorbeeld voor dat onze website optimaal functioneert.

Met een cookie kunnen wij u niet identificeren, maar dit registreert browserinformatie van uw computer op onze site (de pagina’s die u heeft geraadpleegd, datum en uur van raadpleging enz.). Wij wijzen u erop dat de registratie van cookies kunt weigeren bij de configuratie van uw internetbrowser. U kunt uw preferenties aanpassen en de cookies blokkeren. Cookies zorgen er wel voor dat u gebruik kunt maken van bepaalde functies op onze website. Het blokkeren van cookies kan de navigatie op onze site daarom verstoren.

Wij meten continu hoeveel bezoekers er op onze website komen en welke pagina’s zij bekijken, via zogeheten analytische cookies middels Google Analytics. Zo bepalen we welke onderdelen van de website het interessantst zijn. De verzamelde informatie wordt 14 maanden bewaard. We gebruiken deze cookies onder meer om:

 • Het aantal bezoekers op onze webpagina’s bij te houden.
 • De tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’s bij te houden.
 • De volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze website bezoekt bij te houden.
 • Te zien via welke browser u onze webpagina’s bezoekt.
 • Te beoordelen welke delen van onze website aangepast moeten worden.

Essilor maakt ook gebruik van webbakens (ook bekend als action tags, pixels, of transparante GIF-bestanden) om online marketing te beheren. Deze webbakens worden verstrekt door onze marketing verkopers en zorgen ervoor dat een unieke cookie herkend kan worden. Dit zijn bestand die door een webserver worden gecreëerd en door uw webbrowser worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer. De webbakens worden geplaatst door Essilor. Door deze bakens weten wij door welke advertenties gebruikers op onze websites komen. Wij kunnen hierdoor ook informatie verzamelen over uw online activiteiten, zodat wij u, mits u hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven, gerichte advertenties kunnen sturen, waaronder advertenties op andere websites, die interessant voor u kunnen zijn. De informatie die we met deze technologie verzamelen en delen is anoniem en kan niet persoonlijk geïdentificeerd worden. Uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres worden niet bewaard.

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BESCHERMEN

Wij beschikken over maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of bekendmaking, met inbegrip van maar niet beperkt tot het volgende:

 • Wij implementeren en handhaven geavanceerde technische maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens volledig vertrouwelijk en veilig worden geregistreerd en verwerkt.
 • Wij implementeren en handhaven passende beperkingen van de toegang tot uw persoonsgegevens en monitoren de toegang, het gebruik en de doorgifte van persoonsgegevens.
 • Al onze medewerkers die toegang hebben tot uw persoonsgegevens dienen geheimhoudings- of vergelijkbare overeenkomsten aan te gaan, waarmee zij worden verplicht zich te houden aan onze eisen inzake gegevens privacy en geheimhouding.
 • Wij verlangen van eventuele zakenpartners en externe dienstverleners met wie wij uw persoonsgegevens kunnen delen, dat zij voldoen aan alle toepasselijke eisen inzake gegevens privacy en geheimhouding.
 • Wij geven regelmatig een gegevens privacy training aan onze medewerkers en externen die toegang hebben tot persoonsgegevens.

PRIVACY VAN KINDEREN

Essilor streeft ernaar om geen informatie te verzamelen over kinderen van 16 jaar of jonger, of om interessesegmenten te creëren die speciaal zijn ontworpen om kinderen te targeten. Mocht u bezorgd zijn over de privacy van uw kind in verband met onze diensten, of als u van mening bent dat uw kind persoonlijk identificeerbare informatie op onze website heeft ingevoerd, dan kunt u contact met ons opnemen via privacy@essilor.nl

WELKE RECHTEN U HEBT

Op grond van de toepasselijke gegevensbeschermingswet- en regelgeving, hebt u het recht:

 • op inzage in, en rectificatie en/of het wissen van uw persoonsgegevens;
 • om de verwerking te beperken of er bezwaar tegen te maken;
 • om ons te laten weten dat u geen marketinginformatie wenst te ontvangen;
 • in bepaalde omstandigheden, om te verlangen dat sommige van uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan u of een derde;
 • om, voor zover onze verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, deze toestemming weer in te trekken zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van onze verwerking op basis van uw toestemming vóór deze intrekking.

Wij doen er alles aan u in staat te stellen uw rechten uit te oefenen: daartoe kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens die we hierboven hebben vermeld. Wij verzoeken u in dat geval ons de volgende informatie te verstrekken, zodat we uw verzoek alle benodigde aandacht kunnen geven:

 • Uw voor-en achternaam en een fotokopie van uw identiteitsbewijs;
 • Uw specifieke verzoek (dus welke rechten u wilt uitoefenen); en
 • De datum van het verzoek en uw handtekening (indien u uw verzoek per post verzendt).

Indien u na uw contact met ons niet tevreden bent, kunt u bij een gegevensbeschermingsautoriteit een klacht indienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

WIJZIGING VAN DEZE PRIVACYVERKLARING

Wij herzien onze privacyverklaring regelmatig, zodat deze blijft voldoen aan nieuwe wet- en regelgeving betreffende gegevensbescherming. Hoewel deze privacyverklaring van tijd tot tijd kan veranderen, zullen wij uw rechten uit hoofde van deze privacyverklaring niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming reduceren.

 

ESSILOR KALENDER (PLATFORM VOOR AFSPRAAKVERZOEK)

Laatste wijziging 04-01-2021

Welkom bij het privacybeleid van Essilor Nederland B.V. (Hierna: Essilor).

Essilor respecteert uw privacy en zet zich in voor de bescherming van uw persoonsgegevens. Dit privacybeleid informeert u over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens behandelen wanneer u onze website bezoekt (ongeacht vanwaar u de website bezoekt) en informeert u over uw rechten en wettelijke bescherming inzake uw privacy.

Dit privacybeleid is ingedeeld in segmenten zodat u kunt klikken op de specifieke onderwerpen die hieronder worden beschreven. U kunt ook een pdf-versie van het privacybeleid downloaden.

 

Wij verzoeken u ook de Begrippenlijst te raadplegen voor een goed begrip van de in dit privacybeleid gebruikte termen.

 1. BELANGRIJKE INFORMATIE EN WIE WIJ ZIJN
 2. DE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERZAMELEN
 3. DE WIJZE WAAROP UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERZAMELD
 4. DE WIJZE WAAROP WIJ UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN
 5. BEKENDMAKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS
 6. INTERNATIONALE GEGEVENSOVERDRACHT
 7. GEGEVENSBEVEILIGING
 8. BEWARINGSTERMIJN
 9. UW WETTELIJKE RECHTEN
 10. BEGRIPPENLIJST

1. BELANGRIJKE INFORMATIE EN WIE WIJ ZIJN

DOEL VAN DIT PRIVACYBELEID

Dit privacybeleid is opgesteld om u te informeren over hoe Essilor bij uw gebruik van deze website uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, met inbegrip van de gegevens die u eventueel via deze website verstrekt:

Voor de opticiens:

 • Wanneer u een account aanmaakt om de afsprakenservice te gebruiken die beschikbaar is via de shoplocator.

Voor consumenten:

 • Wanneer u een account aanmaakt om een afspraak te maken met een opticien.

Deze website is niet bedoeld voor kinderen (jonger dan 16 jaar) en wij verzamelen niet bewust gegevens met betrekking tot kinderen. Afspraken voor kinderen kunnen alleen worden gemaakt door een verantwoordelijke volwassene op zijn of haar eigen naam.

IDENTITEIT EN RICHTLIJNEN VAN DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

Wettelijke herinnering: de verwerkingsverantwoordelijke is de persoon die de middelen en het doel van de verwerking bepaalt. De verwerker is een persoon die persoonsgegevens verzamelt voor het gebruik van de verwerkingsverantwoordelijke. De verwerker handelt onder het gezag en de controle van de verwerkingsverantwoordelijke en op basis van zijn instructies.

De verwerkingsverantwoordelijke voor persoonsgegevens is:

 1. Voor de persoonsgegevens die worden verzameld wanneer de consument/eindgebruiker de afspraak maakt met de opticien in zijn agenda: de opticien bij wie de consument de afspraak in de agenda boekt. Essilor treedt op als verwerker en op instructie van de opticien.
 2. Voor de persoonsgegevens van de consument bij het aanmaken van zijn account of tijdens het navigeren op de website en bij het opstellen van statistieken over het gebruik van de tool, de compilatie en de anonimisering: Essilor Nederland BV, Marconistraat 9, 6902 PC, Zevenaar (Nederland).

2. DE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERZAMELEN

Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle informatie over een natuurlijke persoon waarmee deze persoon kan worden geïdentificeerd. Dit omvat geen gegevens waarvan de identiteit is verwijderd (anonieme gegevens).

Wij kunnen, rechtstreeks of via het gebruik van cookies, verschillende soorten persoonsgegevens over u verzamelen, gebruiken, opslaan en overdragen, die wij als volgt hebben gegroepeerd:

Gegevens verzameld als verwerker:

 • Identiteitsgegevens omvatten [voornaam, meisjesnaam, achternaam, gebruikersnaam of soortgelijke identificatiecode, burgerlijke staat, titel, geboortedatum en geslacht].
 • Contactgegevens omvatten het e-mailadres en telefoonnummers.
 • Technische gegevens omvatten [internetprotocoladres (IP), inloggegevens, wachtwoord, type en versie van de browser, tijdzone-instelling en locatie, type en versie van browserplug-ins, besturingssysteem en platform, en andere technologie op de apparaten die u gebruikt voor de toegang tot deze website].
 • Profielgegevens omvatten uw gebruikersnaam en wachtwoord, uw interesses, voorkeuren en feedback en uw antwoorden op enquêtes.

Gegevens verzameld als verwerkingsverantwoordelijke:

 • Identiteitsgegevens omvatten [voornaam, meisjesnaam, achternaam, gebruikersnaam of soortgelijke identificatiecode, burgerlijke staat, titel, geboortedatum en geslacht].
 • Contactgegevens omvatten het e-mailadres en telefoonnummers.
 • Technische gegevens omvatten [het internetprotocoladres (IP), inloggegevens, wachtwoord, type en versie van de browser, tijdzone-instelling en locatie, type en versie van browserplug-ins, besturingssysteem en platform, en andere technologie op de apparaten die u gebruikt voor de toegang tot deze website.
 • Profielgegevens omvatten uw gebruikersnaam en wachtwoord, uw interesses, voorkeuren en feedback en uw antwoorden op enquêtes.
 • Gebruiksgegevens omvatten informatie over hoe u onze website, producten en diensten gebruikt.
 • Marketing- en communicatiegegevens omvatten uw voorkeuren inzake het ontvangen van marketingmateriaal van ons en van derden en uw communicatievoorkeuren.

Wij verzamelen, gebruiken en delen ook geaggregeerde gegevens, zoals statistische of demografische gegevens voor welk doel dan ook. Geaggregeerde gegevens kunnen worden afgeleid uit uw persoonsgegevens, maar worden door de wet niet als persoonsgegevens beschouwd, aangezien deze gegevens niet direct of indirect uw identiteit kunnen onthullen. Wij kunnen bijvoorbeeld uw gebruiksgegevens samenvoegen om het percentage gebruikers te berekenen dat toegang verkrijgt tot een specifieke websitefunctie. Als wij echter geaggregeerde gegevens combineren of verbinden met uw persoonsgegevens, zodat deze u direct of indirect kunnen identificeren, behandelen wij de gecombineerde gegevens als persoonsgegevens die worden gebruikt in overeenstemming met dit privacybeleid.

Wij verzamelen geen bijzondere categorieën persoonsgegevens over u (dit omvat details over uw ras of etnische afkomst, godsdienst of levensovertuiging, seksuele leven, seksuele geaardheid, politieke opvattingen, vakbondslidmaatschap, gezondheidsinformatie en genetische of biometrische gegevens). Wij verzamelen ook geen informatie over strafrechtelijke veroordelingen en overtredingen.

3. DE WIJZE WAAROP UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERZAMELD

Wij gebruiken verschillende methoden om gegevens van en over u te verzamelen, waaronder:

 • Directe interacties. U kunt ons uw identiteit en contactgegevens meedelen door formulieren in te vullen of door met ons te communiceren per post, telefoon, e-mail of anderszins. Dit omvat de persoonsgegevens die u verstrekt wanneer u:
  • zich aanmeldt voor onze diensten en in het bijzonder voor de afsprakenmodule;
  • een account aanmaakt op onze website;
  • zich abonneert op onze diensten of publicaties;
  • verzoekt om marketingmateriaal naar u te zenden;
  • deelneemt aan een wedstrijd, promotieactie of enquête;
  • of ons feedback verstrekt of contact met ons opneemt.
 • Geautomatiseerde technologieën of interacties. Tijdens uw interactie met onze website verzamelen wij automatisch technische gegevens over uw apparatuur en over de acties en patronen van uw browsergebruik. Wij verzamelen deze persoonsgegevens door gebruik te maken van cookies, serverlogs en andere soortgelijke technologieën. Wij kunnen ook technische gegevens over u ontvangen als u andere websites bezoekt die gebruik maken van onze cookies. Zie voor meer informatie ons cookiebeleid.

4. DE WIJZE WAAROP WIJ UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN

Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen wanneer de wet dit toestaat. Wij gebruiken uw persoonsgegevens voornamelijk in de volgende omstandigheden:

Voor opticiens:

 • Wanneer wij afsprakenservices moeten leveren.

Voor consumenten:

 • Wanner wij een bevestiging of herinnering voor een afspraak moeten verstrekken.

Voor beide categorieën gebruiken wij de persoonsgegevens als volgt:

 • Wanneer dit noodzakelijk is voor onze gerechtvaardigde belangen (of die van een derde partij) en uw belangen en fundamentele rechten niet prevaleren boven deze belangen.
 • Wanneer wij aan een wettelijke verplichting moeten voldoen.

Klik hier voor meer informatie over de wettelijke grondslag waarop wij ons baseren om uw persoonsgegevens te verwerken.

Essilor verwerkt uw persoonsgegevens om diensten te verlenen en te beheren voor de uitvoering van taken ten behoeve van de administratie van het afsprakenplatform dat u gebruikt. Deze gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming. Deze diensten omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het verzamelen van afspraakverzoeken en het verzorgen van de juiste overdracht en behandeling ervan. Een volledige lijst van deze diensten vindt u bij de informatie over de gegevensoverdracht en het doel waarvoor wij uw persoonsgegevens zullen gebruiken.

Essilor heeft uw toestemming nodig om uw persoonsgegevens te verwerken voor de diensten die zijn vermeld in de informatie over de gegevensoverdracht. U bent niet verplicht uw toestemming te geven en u kunt uw toestemming op elk moment intrekken.

Wanneer u geen toestemming geeft

Als u aan Essilor geen toestemming geeft om uw persoonsgegevens te verwerken voor een specifieke dienst die wordt aangeboden op de wettelijke grondslag van uw toestemming, dan is het mogelijk dat wij deze dienst niet volledig aan u kunnen leveren.

Het recht om uw toestemming in te trekken

Wanneer Essilor uw toestemming moet hebben om uw persoonsgegevens te verwerken, heeft u het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken. Als u niet zeker weet hoe u uw toestemming kunt intrekken, neem dan contact op met de hierboven vermelde functionaris gegevensbescherming.

U heeft niet het recht om uw toestemming in te trekken wanneer Essilor uw toestemming niet nodig heeft om uw gegevens te verwerken.

U heeft de volgende rechten inzake uw persoonsgegevens die worden verwerkt op de wettelijke grondslag van uw toestemming:

 • u heeft recht op inzage van uw gegevens;
 • u heeft recht op rectificatie van uw gegevens als deze onjuist zijn;
 • u heeft het recht om uitwissing van uw gegevens te vragen;
 • u heeft het recht om de overdracht te vragen van een kopie van uw gegevens aan een andere organisatie;
 • u heeft het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken;
 • u heeft recht op overdracht naar een andere organisatie.

Als u uw rechten wilt uitoefenen, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

Standaardbeleid voor de verwerking van gegevensoverdracht:

 • Uw persoonsgegevens worden gedeeld met andere organisaties waarmee Essilor een rechtmatige overeenkomst heeft gesloten om de gegevens uit haar naam te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens delen met derden, waaronder dienstverleners.
 • Als u instemt met het ontvangen van communicatie- en/of marketingmateriaal van Essilor, zullen wij uw persoonsgegevens delen met externe dienstverleners.
 • Uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt ten behoeve van onderzoeken of analyses.
 • Uw persoonsgegevens kunnen ook door onze accountants worden gebruikt om onze naleving van normen en voorschriften te beoordelen.
 • Sommige van deze organisaties kunnen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) zijn gevestigd of kunnen gegevens buiten de EER opslaan.
 • Een volledige lijst van deze organisaties, met de redenen voor het delen van uw persoonsgegevens met hen en of ze buiten de EU zijn gevestigd, is beschikbaar in de informatie over de gegevensoverdracht.
 • Uw persoonsgegevens worden gedeeld middels veilige overdrachtsmethoden en worden niet doorgegeven aan andere dan genoemde derden. Essilor heeft zich verzekerd van de gegevensbeveiligingsmaatregelen van alle organisaties waarmee uw persoonsgegevens worden gedeeld.

DOELEINDEN WAARVOOR WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

In de tabel hieronder beschrijven wij alle wijzen waarop wij van plan zijn uw persoonsgegevens te gebruiken en op welke wettelijke grondslagen wij dit gebruik baseren. Waar nodig geven wij ook aan wat onze gerechtvaardigde belangen zijn.

Wij wijzen u erop dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens op meer dan een wettelijke grondslag kunnen baseren, afhankelijk van het specifieke doel waarvoor wij uw gegevens gebruiken. U kunt contact met ons opnemen als u meer informatie wenst over de specifieke wettelijke grondslag waarop wij de verwerking van uw persoonsgegevens baseren wanneer meer dan een grondslag is vermeld in de tabel.

Privacy Policy tabel - deel 1

 

Privacy Policy tabel - deel 2

MARKETING

Wij streven ernaar om u keuzes te bieden inzake het gebruik van bepaalde persoonsgegevens, met name voor marketing en reclame.

AFMELDEN

U kunt ons of derden op elk moment vragen om de verzending van marketingberichten aan u te staken door in te loggen op de website en de relevante vakjes van uw marketingvoorkeuren aan of uit te vinken.

Wanneer u zich afmeldt voor het ontvangen van deze marketingberichten, heeft dit geen invloed op de persoonsgegevens die ons worden verstrekt wegens een dienstverlening of andere transacties.

COOKIES

U kunt uw browser zodanig instellen dat alle of sommige cookies worden geweigerd of dat u wordt gewaarschuwd wanneer websites cookies plaatsen of activeren. Als u cookies uitschakelt of weigert, is het mogelijk dat delen van deze website ontoegankelijk worden of niet goed functioneren. Zie voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken ons cookiebeleid

VERANDERING VAN DE DOELEINDEN

Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld, tenzij wij redelijkerwijs achten dat wij ze om een andere reden moeten gebruiken die verenigbaar is met het oorspronkelijke doel. Als u een toelichting wilt over hoe de verwerking voor het nieuwe doel verenigbaar is met het oorspronkelijke doel, kunt u contact met ons opnemen.

Als wij uw persoonsgegevens moeten gebruiken voor een niet-verwant doel, zullen wij u hiervan in kennis stellen en de wettelijke grondslag voor het gebruik toelichten.

Wij wijzen u erop dat wij uw persoonsgegevens zonder uw medeweten of toestemming kunnen verwerken, in overeenstemming met de bovenstaande regels, wanneer dit vereist of toegestaan is door de wet.

5. BEKENDMAKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met de hieronder vermelde partijen voor de doelen die vermeld zijn in de tabel.

 • Interne derden zoals gedefinieerd in de begrippenlijst.
 • Externe derden zoals gedefinieerd in de begrippenlijst.
 • Derden aan wie wij delen van ons bedrijf of onze activa verkopen of overdragen of waarmee wij fuseren. Eveneens kunnen wij ook ernaar streven om andere bedrijven over te nemen of met hen te fuseren. In geval van een wijziging van onze onderneming, kunnen de nieuwe eigenaren uw persoonsgegevens op dezelfde manier gebruiken als vermeld in dit privacybeleid

Wij eisen van alle derden dat zij de veiligheid van uw persoonsgegevens respecteren en deze in overeenstemming met de wet behandelen. Wij staan niet toe dat onze externe dienstverleners uw persoonsgegevens voor eigen doeleinden gebruiken en geven hen alleen toestemming om uw persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden en in overeenstemming met onze instructies te verwerken.

Wij zullen uw persoonsgegevens delen met de specifieke dienstverlener van de dienst waarmee u hebt ingestemd:

6. INTERNATIONALE GEGEVENSOVERDRACHT

Wij dragen uw persoonsgegevens niet over buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

7. GEGEVENSBEVEILIGING

Wij hebben passende veiligheidsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens per ongeluk verloren gaan, worden geopend of gebruikt door onbevoegden, worden gewijzigd of openbaar worden gemaakt. Bovendien beperken wij de toegang tot uw persoonsgegevens tot de medewerkers, agenten, aannemers en andere derden die hiervoor een professionele noodzaak hebben. Zij zullen uw persoonsgegevens alleen volgens onze instructies verwerken en zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht.

Wij hebben procedures ingevoerd om elke vermoede inbreuk op persoonsgegevens te behandelen en zullen u en elke toepasselijke toezichthouder in kennis stellen van een inbreuk wanneer wij hiertoe wettelijk zijn verplicht.

8. BEWARINGSTERMIJN

HOELANG WORDEN MIJN PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKT?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld, waaronder de wettelijke, reglementaire, fiscale, boekhoudkundige of rapporteringsverplichtingen. Wij kunnen uw persoonsgegevens voor een langere periode bewaren in geval van een klacht of wanneer wij redelijkerwijs een geschil verwachten inzake onze relatie met u.

Om de passende bewaartermijn van de persoonsgegevens te bepalen, houden wij rekening met de hoeveelheid, de aard en de gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico van schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van uw persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken en of wij deze doeleinden op een andere manier kunnen bereiken, en de toepasselijke wettelijke, reglementaire, fiscale, boekhoudkundige of andere vereisten.

Volgens de wet moeten wij basisgegevens over onze klanten (inclusief contact-, identiteits-, financiële en transactiegegevens) bewaren tot [zes] jaar nadat de klantrelatie is beëindigd voor [fiscale] doeleinden.

In sommige gevallen kunt u ons vragen uw gegevens te verwijderen: zie hieronder Uw wettelijke rechten voor meer informatie.

In sommige gevallen zullen wij uw persoonsgegevens anoniem maken (zodat deze niet meer met u in verband kunnen worden gebracht) voor onderzoek of statistische doeleinden. In dit geval kunnen wij deze informatie voor onbepaalde tijd gebruiken zonder u daarvan in kennis te stellen.

9. UW WETTELIJKE RECHTEN

In bepaalde omstandigheden heeft u rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Klik op de onderstaande links voor meer informatie over deze rechten:

Als u een van de hierboven genoemde rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen.

GEWOONLIJK WORDEN GEEN KOSTEN IN REKENING GEBRACHT

U hoeft geen kosten te betalen om inzage te krijgen in uw persoonsgegevens of om een van uw andere rechten uit te oefenen. Wij kunnen echter een redelijke vergoeding in rekening brengen als uw verzoek duidelijk ongegrond, herhaaldelijk of buitensporig is. In dergelijk gevallen kunnen wij ook weigeren om aan uw verzoek te voldoen.

WAT WIJ MISSCHIEN VAN U VRAGEN

Het is mogelijk dat wij u specifieke informatie moeten vragen om uw identiteit te bevestigen en u recht te geven op inzage in uw persoonsgegevens of om een van uw andere rechten uit te oefenen. Dit is een veiligheidsmaatregel om te voorkomen dat persoonsgegevens worden bekendgemaakt aan personen die niet het recht hebben om ze te ontvangen. Wij kunnen ook contact met u opnemen om u nadere informatie te vragen inzake uw verzoek om onze reactie te bevorderen.

UITERSTE REACTIETERMIJN

Wij proberen alle legitieme verzoeken binnen een maand te beantwoorden. Als uw verzoek bijzonder complex is of als u diverse verzoeken heeft ingediend, kan echter een langere termijn nodig zijn. In dit geval zullen wij u dit meedelen en u op de hoogte houden.

10. BEGRIPPENLIJST

WETTELIJKE GRONDSLAG

Gerechtvaardigd belang betekent het belang van ons bedrijf bij het uitvoeren en beheren van onze activiteiten om u de beste services/producten en de beste en veiligste ervaring te kunnen bieden. Wij zorgen ervoor dat wij elke mogelijke impact op u (zowel positief als negatief) en uw rechten in aanmerking nemen en afwegen voordat wij uw persoonsgegevens verwerken voor onze gerechtvaardigde belangen. Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet voor activiteiten waarbij onze belangen worden overtroffen door de impact voor u (tenzij met uw toestemming of anderszins vereist of toegestaan door de wet). U kunt meer informatie verkrijgen over hoe wij onze gerechtvaardigde belangen afwegen tegen de mogelijke impact voor u met betrekking tot specifieke activiteiten door contact met ons op te nemen.

Uitvoering van het contract betekent het verwerken van uw gegevens wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarin u partij bent of om op uw verzoek stappen te ondernemen alvorens een dergelijke overeenkomst aan te gaan.

Voldoen aan een wettelijke verplichting betekent het verwerken van uw persoonsgegevens wanneer dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust.

DERDEN

INTERNE DERDEN

Andere bedrijven van de Essilor-groep [die gemeenschappelijk optreden als verwerkingsverantwoordelijken of verwerkers] en gevestigd zijn in Nederland en Frankrijk en die [IT- en systeembeheerservices uitvoeren en managementapportering verzorgen].

EXTERNE DERDEN

 • Dienstverleners [die optreden als verwerker] en gevestigd zijn in Frankrijk en die diensten leveren op het gebied van [IT- en systeembeheerservices].
 • Professionele adviseurs [die optreden als verwerkers of gemeenschappelijke verwerkingsverantwoordelijken], waaronder advocaten, bankiers, accountants en verzekeraars en gevestigd zijn in Nederland en die diensten verlenen op het gebied van consultancy, bankzaken, recht, verzekering en boekhouding.
 • Belastinginstanties en andere autoriteiten [die optreden als verwerkers of gemeenschappelijke verwerkingsverantwoordelijken] en gevestigd zijn in Nederland [en die rapportering of verwerking vereisen van activiteiten in bepaalde omstandigheden].

UW WETTELIJKE RECHTEN

U heeft de volgende rechten:

Verzoek om inzage van uw persoonsgegevens (algemeen bekend als een "inzageverzoek persoonsgegevens"). Hierdoor kunt u een kopie ontvangen van de persoonsgegevens over u die wij bewaren, om te kunnen controleren of wij deze rechtmatig verwerken.

Verzoek om rectificatie van uw persoonsgegevens die wij bewaren. Hierdoor kunt u eventuele onvolledige of onjuiste gegevens over u laten corrigeren, waarbij het mogelijk is dat wij de juistheid van de nieuwe gegevens die u ons verstrekt moeten controleren.

Verzoek om verwijdering van uw persoonsgegevens. Hierdoor kunt u ons verzoeken om uw persoonsgegevens te wissen of te verwijderen als er geen goede reden bestaat om deze te blijven verwerken. U heeft ook het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen of te verwijderen wanneer u met succes gebruik hebt gemaakt van uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking (zie hieronder), wanneer wij uw gegevens mogelijk op onrechtmatige wijze hebben verwerkt of wanneer wij verplicht zijn om uw persoonsgegevens te wissen om te voldoen aan de lokale wetgeving. Wij wijzen u er echter op dat wij niet altijd aan uw verzoek tot verwijdering kunnen voldoen om specifieke juridische redenen, welke wij, indien van toepassing, na uw verzoek aan u zullen meedelen.

Bezwaar tegen verwerking van uw persoonsgegevens wanneer wij ons baseren op een gerechtvaardigd belang (van ons of van een derde) en u gezien een element van uw specifieke situatie bezwaar wilt maken tegen verwerking op deze grond omdat u vindt dat dit uw fundamentele rechten en vrijheden aantast. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden. In sommige gevallen kunnen wij aantonen dat wij dwingende legitieme redenen hebben om uw informatie te verwerken die uw rechten en vrijheden overtreffen.

Verzoek om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Hierdoor kunt u ons verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens op te schorten in de volgende gevallen:

 • Als u wilt dat wij de juistheid van de gegevens vaststellen.
 • Als ons gebruik van de gegevens onwettig is, maar u niet wilt dat wij de gegevens wissen.
 • Als u wilt dat wij de gegevens bewaren, zelfs als wij deze niet meer nodig hebben, omdat u ze nodig heeft voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims.
 • Als u bezwaar heeft gemaakt tegen ons gebruik van uw gegevens maar wij moeten nagaan of wij overtreffende rechtmatige grondslagen hebben om ze te gebruiken.

Verzoek om overdracht van uw persoonsgegevens aan u of aan een derde. Wij zullen uw persoonsgegevens aan u of aan een door u aangewezen derde verstrekken in een gestructureerd, algemeen gebruikt, machinaal leesbaar formaat. Wij wijzen u erop dat dit recht alleen van toepassing is op geautomatiseerde informatie waarvoor u ons in eerste instantie toestemming heeft gegeven om deze te gebruiken of die wij hebben gebruikt om een overeenkomst met u uit te voeren.

Intrekking van uw toestemming op elk moment indien wij ons baseren op uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van een verwerking die is uitgevoerd voordat u uw toestemming intrekt. Als u uw toestemming intrekt, is het mogelijk dat wij bepaalde producten of diensten niet aan u kunnen leveren. Als dit het geval zullen wij u hiervan in kennis stellen wanneer u uw toestemming intrekt.

11. AANVULLENDE INFORMATIE

Essilor heeft een functionaris gegevensbescherming (FG) aangewezen die verantwoordelijk is voor het toezicht op vraagstukken inzake dit privacybeleid. Als u vragen heeft over dit privacy beleid, waaronder eventuele verzoeken tot uitoefening van uw wettelijke rechten, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming via de onderstaande contactgegevens.

CONTACTGEGEVENS

*Als u vragen heeft over dit privacybeleid of over onze behandeling van de privacy, kunt u contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming op de volgende wijzes:

Volledige naam van de rechtspersoon: Geert Vanden Eede.

E-mailadres: privacy@essilor.nl

Postadres: Marconistraat 9, 6902 PC, Zevenaar

Telefoonnummer: 0316 - 580 580

U heeft op elk moment het recht om een klacht in te dienen bij de nationale autoriteit persoonsgegevens. Wij stellen het echter op prijs als u ons de mogelijkheid biedt om uw probleem te behandelen voordat u de autoriteit benadert. Daarom verzoeken wij u om in eerste instantie contact met ons op te nemen.

WIJZIGINGEN VAN HET PRIVACYBELEID EN UW PLICHT OM ONS IN KENNIS TE STELLEN VAN WIJZIGINGEN

Wij herzien regelmatig ons privacybeleid. Deze versie is voor het laatst bijgewerkt op 04-01-2021. Voorgaande versies kunnen worden verkregen door met ons contact op te nemen.

Het is van belang dat de persoonsgegevens over u die wij bewaren juist en actueel zijn. Daarom verzoeken wij u om ons te informeren wanneer uw persoonsgegevens veranderen tijdens uw relatie met ons.

EXTERNE LINKS

Deze website kan links bevatten naar websites van derden, plug-ins en applicaties. Als u op deze links klikt of deze verbindingen mogelijk maakt, kunnen derden gegevens over u verzamelen of delen. Wij hebben geen controle over deze websites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacybeleid. Wanneer u onze website verlaat, raden wij u aan om het privacybeleid te lezen van elke website die u bezoekt.